«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (24) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.32885/29-9-2017
«ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2945/29-8-2017
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:οικ.43735/31-10-2014) ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1327/8-12-2014
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.) ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.43735/31-10-2014
"ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2013 (Π.Κ.:9/1-8-2014)."
ΑΘΗΝΑ-5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
"ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:497/22-5-2013
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2010. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 160/2012 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/1200/0022/4-2-2013
"ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 164/2004 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/67588/0022/15-10-2012
"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2010."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.11247/8-3-2011
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:211/16-2-2011
-ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2010. (Π.Κ.:8/31-1-2011)
- "ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ», «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ», «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ»."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1632/6-8-2009
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2008.(Π.Κ. 4/27-1-2009)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2008. (Π.Κ. 159/12-12-2008)
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2007. (Π.Κ. 53/3-7-2008)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2007. (Π.Κ. 90/29-11-2007)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2006. (Π.Κ. 126/6-10-2006)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2005. (Π.Κ. 94/1-9-2005)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2004. (Π.Κ. 71/26-7-2004)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2003. (Π.Κ. 46/4-7-2003)
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (9) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6843/14-2-2003
- "EΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1633/31-12-2002

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2002. (Π.Κ. 107/27-8-2002)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2002. (Π.Κ. 82/22-7-2002)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2001. (Π.Κ. 92/19-12-2001)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 2000. (Π.Κ. 151/21-12-2000)
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1999. (Π.Κ. 4/28-1-2000)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1999. (Π.Κ. 76/23-8-1999)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1998. (Π.Κ. 48/6-7-1998)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1997. (Π.Κ. 103/24-10-1997)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1996. (Π.Κ. 81/18-7-1996)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1995. (Π.Κ. 98/2-10-1995)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1994. (Π.Κ. 1/2-1-1995)
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΤΟΥΣ 1993. (Π.Κ. 143/17-12-1993)
ΝΟΜΟΣ 3242/2004 (ΑΡΘΡΟ 20-ΠΑΡ. 2)
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α."
(Φ.Ε.Κ. -ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 102/24-5-2004)
ΝΟΜΟΣ 1876/1990
"ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ."

(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27/8-3-1990)