-ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

-ΝΟΜΟI
-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

-ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

-ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

-ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

- ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ
- ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
- ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α.

- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 300 ΤΟΥ Ν.1188/1981

- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 204 ΤΟΥ Ν.3584/2007
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
- ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Τ.Α.
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
- ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ