ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ Χ.Υ.Τ.Α.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (1997)
Κωδικοποιημένη συλλογή νομοθεσίας για την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού των Ο.Τ.Α.
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις (έκδοση 1991)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:
Οι σύγχρονες τεχνολογίες στην Υπηρεσία Δημοτών και Εργαζομένων
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΕΤΟΥΣ 1991
Ο Νέος Συνταξιοδοτικός Νόμος
(Μάρτης 1991)
Νόμος 2503/97
Για την Μονιμοποίηση των Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου.
ΠΟΕ-ΟΤΑ
Καταστατικό
Οδηγός για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων στην Διαχείρηση απορριμμάτων
Η Λειτουργία των Δήμων και Κοινοτήτων
ΠΟΕ-ΟΤΑ
Καταστατικό
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Καταστατικό