ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 69/2016
"ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 127/13-7-2016
Π.Δ. 136/2011
"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 267/31-12-2011
Π.Δ. 19/2011
"ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 51/14-3-2011
Π.Δ.169/2007
" ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 210/31-8-2007
Π.Δ. 96/2007
"ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Σ΄ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 116/5-6-2007
Π.Δ. 57/2007
"ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 59/14-3-2007
Π.Δ. 26/2007
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 157/1991 «ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ» (Φ.Ε.Κ. 62/Α)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 18/29-1-2007
Π.Δ. 12/2007
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 48/1999 "ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Τ.Ε.Δ.Κ.) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)" (Α΄51)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 8/16-1-2007
Π.Δ. 226/2006
"ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΥΤΩΝ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 227/19-10-2006
Π.Δ. 135/2006
"ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 153/20-7-2006
Π.Δ. 116/2006
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Π.Δ. 50/2001
« ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α'-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 115/9-6-2006
Π.Δ. 49/2006
"ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π. Δ/ΤΟΣ 141/1991 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Α' 58) ."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 51/13-3-2006
Π.Δ. 127/2005
"ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182/22-7-2005
Π.Δ. 44/2005
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 50/2001 "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ", ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 63/9-3-2005
Π.Δ. 180/2004
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 81/2003 "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" (Φ.Ε.Κ. 77/Α)"
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 160/23-8-2004
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ164/2004.
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β 18/238/οίκ. 16084/20-7-2004
Π.Δ. 164/2004
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ134/19-7-2004
Π.Δ. 155/2004
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 395/1994 "ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ" (Α' 220) ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/45/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2001."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 121/ 5-7-2004
Π.Δ. 351/2003
" ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ "
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 316/ 31-12-2003

Π.Δ. 347/2003
" ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ/ΤΟΣ 50/2001 "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 315/ 31-12-2003

Π. Δ. 81/2003
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 77/2-4-2003

Π. Δ. 41/2003
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 176/97 "ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ, ΛΕΧΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/85/ΕΟΚ"(150/Α)"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 44/21-2-2003

Π. Δ. 342/2002
"ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Ή ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 284/22-11-2002

Π. Δ. 23/2002
"ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19/ 7-2-2002

Π.Δ.: 50/2001
"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ".

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 39/ 5-3-2001

Π.Δ.: 166/2000
"ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ "ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ" ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ".

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 153/ 3-7-2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999
«ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/104/ΕΚ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 94/13-5-1999